นวัตกรรมวัตถุดิบจากแร่

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับแร่

ประเภท
วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
รหัสโรงงาน
หัส
ของเสีย
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. การนำเส้นใยจากหินบะซอลต์มาใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม
ใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในไฟเบอร์ซีเมนต์
มี
ไม่มี
2. การพัฒนาผลพลอยได้จากทรายก่อสร้างเป็นทรายแก้ว
มี
ไม่มี
(อยู่ในระหว่างลงทุนตั้งโรงงาน)
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
3. เทคโนโลยีรีไซเคิลเถ้าลอยถ่านหินจากโรงไฟฟ้า (Fly Ash)
การผลิตเป็นโลหะโฟม (Metal Foam)
มี
 มี
มี