พลาสติก

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับพลาสติก

ประเภท
ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
รหัส
โรงงาน
รหัส
ของเสีย
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. แผ่นซีดีที่ใช้แล้ว
– โพลีคาร์บอเนต
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
2. ซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะ)
– แผ่นไม้เทียม
– เส้นหวายเทียม
มี
มี
ไม่มี