VDO ITC

สื่อวิดีทัศน์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ
ของชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนะนำศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ