ฐานข้อมูลคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์วัตถุดิบ

ลำดับที่
ชนิด
รายละเอียด
1  Aggregates
2  Antimony
3  Beryllium
 4  Borate
5 Chromium
6  Cobalt
7  Coking Coal
8  Fluorspar
9 Gallium
10 Germanium
11 Indium
12  Lithium
13  Magnesite
14 Magnesium
15 Natural Graphite
16 Niobium
17 Phosphate Rock
18  Platinum Group Metal – Platinum
19  Platinum Group Metal – Rhodium
20 Platinum Group Metals – Palladium
21 Rare Earth Elements – Dysprosium
22 Rare Earth Elements – Erbium
23  Rare Earth Elements – Europium
24  Rare Earth Elements – Neodymium
25 Rare Earth Elements – Terbium
26  Rare Earth Elements – Yttrium
27  Silicon
28 Tungsten