บทความน่ารู้

การจัดการของเสียโดยวิธีการรีไซเคิลจะดีกว่าการกำจัดอย่างไร
          การจัดการของเสียที่ยั่งยืนต้องมาจกความเข้าใจในการจัดการของเสียตามลำดับชั้น (Hierarchy) และความเข้าใจใน
วัสดุศาสตร์ เริ่มด้วยการรีไซเคิลที่ต้องมีวินัยในการคัดแยก การทําประโยชน์เชิงพลังงาน และสุดท้ายจึงจะเป็นการฝังกลบ
         ประโยชน์ที่จะได้อย่างแน่นอนหากสามารถรีไซเคิลได้บ้างก็คือ  ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด ผลักดันระเบียบวินัยในการจัดเก็บของเสียให้เป็นหมวดหมู่ ช่วยใช้ทรัพยากรในโลกอย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น และจะทำให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
         นับแต่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เริ่มให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 105 , 106 ในปี 2545 เป็นระยะเวลา
14 ปี มีผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตรวมประมาณ 1,500 ราย พัฒนาการโดยรวมถือว่าดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนี้

          ผู้ประกอบการที่จะทําการรีไซเคิลได้นั้นต้องมีความรู้และมีวิธีการทางวิศวกรรมหรือ กระบวนการที่เชื่อถือได้ ซึ่งต้องมีพัฒนาการตลอดเวลาที่จะตอบสนองผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีของเสียแต่ยังไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดี การจัดการของเสียที่ยังพัฒนาได้น้อยคงเป็นเรื่องขยะชุมชน ที่ยังติดปัญหาการต่อต้านจากชุมชนในพื้นที่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ณ วันนี้ยังมีของใช้แล้วที่รอการสร้างระบบการจัดการ และการตอบสนองจากสังคมได้แก่ ขยะจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า E‐Waste ยานพาหนะใช้แล้วที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่จะต้องมีการสร้างระบบการจัดการ (End of Life Vehicles) และซากสิ่งปลูกสร้างตลอดจนเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่จะต้องมีระบบการจัดการเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
...

ที่มา  :  www.recycleengineering.com

โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEPฯ

             กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับ …

Read more

การลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม

         นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุต …

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทย

         นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุต …

Read more