บทความน่ารู้

“เหมืองแร่ในเมือง”


          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในฐานะหน่วยงานด้านการจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบ ทั้งที่ได้จากเหมืองแร่และวัตถุดิบทดแทนที่ได้จากการรีไซเคิล ก็ได้มีการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ แนวคิดการทำเหมืองแร่ในเมือง (Urban Mining) โดยนอกจากจะมุ่งหาแหล่งแร่จากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ยังหันกลับมามองสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
          หรือแบตเตอรี่เก่า ซึ่งเป็นแหล่งของวัตถุดิบต่าง ๆ เปรียบเสมือนเหมืองแร่ขนาดย่อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา โดยแนวคิดเหมืองแร่ในเมืองเป็นการรีไซเคิลขยะจากครัวเรือนเหล่านั้น เพื่อแยกสกัดแร่และโลหะที่มีค่านำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมถึงการแปรรูปขยะให้กลายเป็นพลังงานทดแทน ด้วยการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลงานการศึกษาวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร. นั้นจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป
          ทั้งนี้ การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อรีไซเคิลวัตถุดิบหมุนเวียนจะนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและวิกฤตขยะล้นเมืองได้ เพราะหากเรายังใช้ทรัพยากรในปริมาณเท่าเดิม ในขณะที่แนวโน้มของประชากรโลกมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั้น เราอาจต้องมีโลกถึง 1.7 ใบ นั่นหมายถึง เรากำลังใช้ทรัพยากรเกินกำลังการผลิตของโลกใบนี้ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นหนทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ธุรกิจมีกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้

ที่มา  :  กรมอุตสหากรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อ่านทั้งหมด