บทความน่ารู้

กระทรวงอุตสาหกรรมซู “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล” ดึงเครือข่ายผู้ประกอบการขับเคลื่อนประไทยสู่ Circular Economy

          เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเปลี่ยนขยะหรือของเสียที่เป็นปัญหาให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบทดแทน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ หรือ “Waste to Resource” ตามแนวคิด Circular Economy ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นเทคโนโลยีต้นแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีแล้ว รวม 49 ชนิด ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียไม่น้อยกว่า 8 ชนิดต่อปี เพื่อแก้ปัญหาขยะของประเทศ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่าจะสามารถนำโลหะมีค่าจากขยะหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 260 ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มเป็นขึ้นอีกประมาณ 300 ล้านบาท

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล และนวัตกรรมวัตถุดิบของกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ในส่วนของภาคเอกชนยังมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียอีกหลายชนิด ซึ่งหากกระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่ายผู้ประกอบการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน และปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎระเบียบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคจะสามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ (startup) และยกระดับผู้ประกอบการ (level-up) เดิม เพื่อขยายผลไปสู่  เชิงพาณิชย์ได้ในวงกว้าง ร่วมกันเปลี่ยนขยะหรือของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะ แก้ปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Circular Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนั้ ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการรวบรวมคัดแยกของเสีย  ผู้ประกอบการรีไซเคิล ผู้ประกอบการกำจัดบำบัดของเสีย และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ เพื่อผลักดันสู่ Circular Economy ด้วย Innovation และ News Business Model ก่อให้เกิดรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ในการให้บริการ waste pre-treatment ที่แหล่งกำเนิดของเสีย เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการรีไซเคิลในขั้นตอนต่อไป การให้บริการเช่า เช่น สารเคมีแทนการขายขาด การนำภาชนะที่บรรจุไปรียูสหรือรีไซเคิล หรือการให้บริการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือรีไซเคิล ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงกระบวนการบำบัดของเสีย เพื่อเอื้อต่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด การนำของเสียที่มีศักยภาพสูงในการรีไซเคิล เช่น โลหะมีค่าที่อยู่ในหลุมฝังกลบที่มีอยู่เดิมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น

 

ที่มา  :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEPฯ

             กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับ …

Read more

การลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม

         นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุต …

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทย

         นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุต …

Read more