แบตเตอรี่

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่

ประเภท
ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
รหัส
โรงงาน
รหัส
ของเสีย
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. แบตเตอรี่แห้งชนิดลิเทียมไอออน (Li-ion)
–  ลิเทียมบริสุทธิ์
มี
ไม่มี
2. แบตเตอรี่โทรศัพท์ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลิเทียม (Lithium, Li) เป็นองค์ประกอบ
–  ลิเทียมคาร์บอเนต (Li2CO3) (วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion)
มี
มี
ไม่มี
3. แบตเตอรี่แห้งชนิดนิเกิลเมทัลไฮไดร์ (Ni-mH)
–  นิกเกิลบริสุทธิ์
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
4. แบตเตอรี่แห้งใช้แล้ว
–  เฟอร์โรแมงกานีส
(Ferro-manganese)
มี
มี
ไม่มี
5. แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดจ์
–  ลิเทียมคาร์บอเนต (Li2CO3)
มี
ไม่มี