อโลหะและวัสดุก่อสร้าง

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอโลหะและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. เศษทรายทิ้งจากกระบวนการผลิตทรายก่อสร้าง
ทรายทดแทนทรายแก้วธรรมชาติ
มี
มี
มี 1 ราย
(ได้รับการถ่ายทอดจาก กพร.)
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
2. เถ้าลอย (Fly ash)
Geopolymer concrete
มี
มี
ไม่มี
3. เถ้าลอยจากกระบวนการเผาไหม้
Sulfur Polymer Cement
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
4. เศษร็อควูล (Rock wool)
Fiber reinforced concrete
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
5. เศษร็อควูล (Rock wool)
– กระเบื้องดินเผาเย็นมุงหลังคา
– Asphalt concrete
ผสมร้อน
มี
มี
ไม่มี