อโลหะและวัสดุก่อสร้าง

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอโลหะและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประเภท
ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
รหัส
โรงงาน
รหัส
ของเสีย
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. เศษทรายทิ้งจากกระบวนการผลิตทรายก่อสร้าง
ทรายทดแทนทรายแก้วธรรมชาติ
มี
มี
มี 1 ราย
(ได้รับการถ่ายทอดจาก กพร.)
2. เถ้าลอย (Fly ash)
Geopolymer concrete
มี
มี
ไม่มี
3. เถ้าลอยจากกระบวนการเผาไหม้
Sulfur Polymer Cement
มี
มี
ไม่มี
4. เศษร็อควูล (Rock wool)
Fiber reinforced concrete
มี
มี
ไม่มี
5. เศษร็อควูล (Rock wool)
– กระเบื้องดินเผาเย็นมุงหลังคา
– Asphalt concrete
ผสมร้อน
มี
มี
ไม่มี