บริการออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบการผลิต

 
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน
โทรศัพท์   0 2202 3901 – 2,  แฟกซ์   0 2202 3902