โลหะหายาก

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับโลหะหายาก (Rare Earth Metal)

ประเภท
ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
รหัส
โรงงาน
รหัส
ของเสีย
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. จอแอลซีดี (LCD) ที่ใช้แล้ว
–  โลหะอินเดียมบริสุทธิ์
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
2. จอแอลอีดี (LED)
–  แกลเลียม
–  อินเดียม
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
3. หลอดไฟฟ้าแอลอีดี (LED)
–  แกลเลียม
–  อินเดียม
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
4. แม่เหล็กกำลังสูงที่ไม่ใช้แล้ว
สารประกอบนีโอดีเมียม
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
5. แม่เหล็กกำลังสูงที่ไม่ใช้แล้วที่มีนีโอดีเมียม (Neodymium, Nd) เป็นองค์ประกอบ
นีโอดีเมียมออกไซด์ (วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตแม่เหล็กกำลังสูง)
มี
มี
ไม่มี
6. ตะกอนจากกระบวนการขัดเตรียมชิ้นแม่เหล็กกำลังสูงที่มีนีโอดีเมียม (Neodymium, Nd) เป็นองค์ประกอบ
นีโอดีเมียมออกไซด์ (วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตแม่เหล็กกำลังสูง)
มี
มี
ไม่มี