โลหะหายาก

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับโลหะหายาก (Rare Earth Metal)

ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. จอแอลซีดี (LCD) ที่ใช้แล้ว
–  โลหะอินเดียมบริสุทธิ์
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
2. จอแอลอีดี (LED)
–  แกลเลียม
–  อินเดียม
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
3. หลอดไฟฟ้าแอลอีดี (LED)
–  แกลเลียม
–  อินเดียม
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
4. แม่เหล็กกำลังสูงที่ไม่ใช้แล้ว
สารประกอบนีโอดีเมียม
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
5. แม่เหล็กกำลังสูงที่ไม่ใช้แล้วที่มีนีโอดีเมียม (Neodymium, Nd) เป็นองค์ประกอบ
นีโอดีเมียมออกไซด์ (วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตแม่เหล็กกำลังสูง)
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897
6. ตะกอนจากกระบวนการขัดเตรียมชิ้นแม่เหล็กกำลังสูงที่มีนีโอดีเมียม (Neodymium, Nd) เป็นองค์ประกอบ
นีโอดีเมียมออกไซด์ (วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตแม่เหล็กกำลังสูง)
มี
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
02 202 3897