การประกอบโลหกรรม

ตารางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานประกอบโลหกรรม

ประเภท
ของเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ในประเทศ
รายละเอียด
รหัสโรงงาน
รหัส
ของเสีย
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1. ตะกรันจากเบ้าอุ่นน้ำเหล็กอุตสาหกรรมเหล็กที่มีเตาหลอม
– Flux ทดแทนปูนขาวในกระบวนการหลอมเหล็ก
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
2. ฝุ่นเหล็กจากอุตสาหกรรมเหล็กที่มีเตาหลอม
– สังกะสี
มี
ไม่มี
(อยู่ในระหว่างลงทุนตั้งโรงงาน)
3. สะเก็ดหรือเปลือกสนิมจากโรงงานเหล็ก
– เฟอร์โรอัลลอย (Ferro alloys)
มี
ไม่มี
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่
0 2430 6842 ต่อ 4211
4. ตะกรันจากการหลอมถลุงตะกั่ว
– สารลด Si ในกระบวนการผลิตเหล็กหล่อ
– เหล็กทดแทนเศษเหล็กในกระบวนการผลิตเหล็ก
มี
ไม่มี
5. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ชำรุดหรือหมดอายุ
– Silicon wafer สำหรับนำกลับไปผลิตเป็นเซลล์แสงอาทิตย์
มี
ไม่มี

 

 

 

 

หมายเหตุ : การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ โดยศึกษาทดลองเทคโนโลยีรีไซเคิลในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน/ผู้ประกอบการเพื่อผลักดันให้เกิดการรีไซเคิลของเสียเป้าหมายในเชิงพาณิชย์