งานบริการด้านวิเคราะห์และอัตราค่าบริการ

อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์และแบบใบคำขอรับบริการงานด้านบริการวิเคราะห์
– อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์
วันที่ปรับปรุง :  17/01/2556
ดาวน์โหลด  :  download
– แบบคำขอรับบริการทดสอบ (แบบคำขอ ท. (1)
วันที่ปรับปรุง :  26/08/2565
ดาวน์โหลด  download
– คำขอรับบริการตรวจสอบทางฟิสิกส์ (แบบคำขอ ท.6 (1)
วันที่ปรับปรุง :  15/08/2565 
ดาวน์โหลด  :  download
– คำขอรับบริการวิเคราะห์ทางเคมี (แบบคำขอ ท.6 (2)
วันที่ปรับปรุง :  15/08/2565 
ดาวน์โหลด  :  download
– คำขอรับบริการทดลองแต่งแร่ (แบบคำขอ ท.6 (3)
วันที่ปรับปรุง :  15/08/2565
ดาวน์โหลด  :  download
– คำขอรับบริการตรวจสอบคุณสมบัติทางเซรามิก (แบบคำขอ ท.6 (4)
วันที่ปรับปรุง :  15/08/2565 
ดาวน์โหลด  :  download