เฉพาะเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่่องจักร
อาคารโลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgy Building)
ลำดับที่ รายการ หมายเหตุ
1 PM-Hydrometallurgy plant 1
2 PM-Hydrometallurgy plant 2
3 PM-Hydrometallurgy plant 3