KM CSR 4 SHARED

CSR  คืออะไร ?

                      CSR คือ การที่องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ทำไมต้องทำ CSR  ?

  1. ธุรกิจเป็นที่ยอมรับในสังคม
  2. สร้างความเชื่อมั่นให้องค์กร
  3. ช่วยปรับภาพลักษณ์ให้องค์กร
  4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการประหยัดพลังงาน หรือการใช้พลังงานทดแทน
  5. พนักงานเกิดความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กร

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม CSR 4 SHARED

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.