Infographics

การประชุมออนไลน์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และการออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

“3 ขั้นตอน การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ”

“หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่”

“ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ”

“โครงการขุมเหมืองแก้ภัยแล้ง”

เทคโนโลยีการแต่งแร่ภายใต้การดำเนินงานของ กนอ.

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในยุค New normal

ประมวลจริยธรรม

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ

แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

การกำกับดูแลข้อมูล

เครื่องรังวัดภูมิประเทศใต้น้ำติดพาหนะขับเคลื่อนภายนอก (Echosounder-mounted Unmanned Surface : USV)

เครื่องสแกนภูมิประเทศ 3 มิติ (Terrestrial Laser Scanner)

กล้องรังวัดชนิดหาทิศเหนือด้วยตัวเอง (Gyrotheodolite)

การปรับแก้ค่าพิกัดประทานบัตรเหมืองแร่สู่ระบบสากล

การถ่ายโอนภารกิจการรังวัดจัดทำข้อมูลภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับแก่ภาคเอกชน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

การจัดเก็บรายได้ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 (1) รายได้ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560

การจัดเก็บรายได้ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 (2) เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ กรณีการขอประทานบัตร

“ราคาแร่” … EP. 1  ความสำคัญของการประกาศราคาแร่

“ราคาแร่” … EP. 2  กฎ ระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตลาดของแร่และราคาตลาดแร่

“ราคาแร่” … EP.3 การกำหนดตลาดของแร่ และการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของแร่

โครงการเหมืองแร่โพแทช
จังหวัดอุดรธานี