Infographics

KM_การประชุมออนไลน์

KM_แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และการออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

KM_“3 ขั้นตอน การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ”

KM_“หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่”

KM “ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ”

KM “โครงการขุมเหมืองแก้ภัยแล้ง”

KM เทคโนโลยีการแต่งแร่ภายใต้การดำเนินงานของ กนอ.

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม


KM  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในยุค New normal

 

KM  ประมวลจริยธรรม

KM  ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ

KM แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

KM การกำกับดูแลข้อมูล