กพร. ไม่ทนต่อการทุจริต

กิจกรรมออนไลน์
“กพร. ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม ของทุกปี)

💁 ชาว กพร. ร่วมปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนตนเองในการตื่นตัวและตระหนักถึงการระมัดระวังไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส  รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

🖥️ พร้อมทั้งขอเชิญชวนร่วมเรียนรู้

📌 “11 กฎเหล็กป้องกันการขัดผลประโยชน์ระหว่างส่วนบุคคลกับส่วนรวม”
ตามแนวทางปฏิบัติตนของบุคลากรสังกัด อก. ตามประกาศ อก. เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

📌 กรณีศึกษาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการรับโทษทางกฎหมาย ⚖️ ของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1️⃣ กรณีศึกษานายกเทศมนตรีแห่งหนึ่งนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
2️⃣ กรณีศึกษานายกเทศมนตรีแห่งหนึ่งใช้กระสอบบรรจุทราย คนงาน และรถของเทศบาล เพื่อประโยชน์ส่วนตน
3️⃣ กรณีศึกษาเสนอโครงการเข้าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงรายเดียว
4️⃣ กรณีศึกษาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ทั้งที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และไม่มีการตรวจรับ

 

#กพร.ไม่ทนต่อการทุจริต
#ZeroTolerance
#คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.