ichi

Author's posts

KM กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ กพร. เหมืองแร่เพื่อชุมชน

🔔🔔  เรื่อง เงิน ๆ ทอง ๆ ที่ชาว กพร. ต้องรู้   🧐 👀💰💰💰 Q …

Continue reading

กิจกรรมออนไลน์ “กพร. ร่วมต้านการทุจริต”

📢  กิจกรรมออนไลน์ “กพร. ร่วมต้านการทุจริต” เนื่องในวันต …

Continue reading

วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ฉบับพิเศษ

รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ได้ดำเ …

Continue reading

ทรัพยากรแร่ในเขตความรับผิดชอบของ สรข.6 (นครราชสีมา)

ทรัพยากรแร่ในเขตความรับผิดชอบของ สรข.6 (นครราชสีมา) ไฟล …

Continue reading

การสอบเทียบเครื่องตรวจวัดระดับเสียง Sound Level Meter RION NL-21 โดย Sound Calibrator RION NC-74

  กิจกรรม KM Day สรข.4 (ภูเก็ต)

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

ประเด็นร้อน “รองเท้าหรู” สู่การเรียนรู้ “นโยบาย No Gift …

Continue reading