กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

ประเด็นร้อน “รองเท้าหรู”

สู่การเรียนรู้ “นโยบาย No Gift Policy”

และ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”

จากประเด็นข่าวข้าราชการการเมือง มีการรับรองเท้าหรูมูลค่า 60,000 บาท กลายเป็นกรณีศึกษาที่เจ้าพนักงานของรัฐต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และตระหนักถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ รวมทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมการพัฒนาระบบราชการไทยโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

กพร. จึงประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Link : ประกาศ กพร. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

http://www.dpim.go.th/Policy_Planning_and_Budget/article?catid=384&articleid=14203

Link : แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

https://shorturl.asia/H7tpN

“ชาว กพร. พร้อมใจร่วมสร้าง กพร. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับหรือมีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดมาแล้ว …
รับได้หรือไม่ ?  รับมาแล้วต้องทำอย่างไร ?

มาตรา 128 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กำหนด

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังนี้

  1. การรับจากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
  2. การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ต้องดำเนินการดังนี้

  • ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้
  • หัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัยและมีคำสั่งว่า ให้รับได้ หรือไม่สมควรรับ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ให้ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานโดยเร็ว

 

ทั้งนี้ มาตรา 169 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดบทลงโทษเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 128 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

Link : ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/020/T_0017.PDF

Link : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.