ประมวลจริยธรรม

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 7 ประการ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม

👩‍💻โดย สล. ขอนำเสนอวิดีทัศน์ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้กับชาว กพร. ดังนี้ค่ะ 🔊🔊

– มาตรฐานทางจริยธรรม ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม มีจิตสำนึกที่ดี โดยมีความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง และมีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผลจากการกระทำของตน

 

– มาตรฐานทางจริยธรรม ข้อที่ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

มุ่งมั่น อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคิดถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ

 

โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตาม link ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://www.ocsc.go.th/node/3491

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.