พ.ค. 17

การฝึกอบรมเรื่อง “U-POPs และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะ”

            กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเรื่องU-POPs และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะ”  โดยมี นายนิรันดร์  ยิ่งมหิศรานนท์     รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ      ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษที่เกิดจากการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (Unintentionally Persistent Organic Pollutants : U-POPs) เช่น ไดออกซินและฟิวแรน จากอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาใช้ลดการปลดปล่อยสารมลพิษ  ที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจจากโรงงานหลอมโลหะผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของเศษโลหะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Release from Recycling Facilities)

นายนิรันดร์  ยิ่งมหิศรานนท์
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เป็นประธานและกล่าวเปิดการฝึกอบรม

นายสกล  อนันต์วณิชย์ชา
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กล่าวรายงานฯ

นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs)

นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
กรมควบคุมมลพิษ

บรรยายเกี่ยวกับอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายกิตติพันธุ์  บางยี่ขัน
วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ
กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
บรรยายเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมหล่อหลอมเศษโลหะ

นายสาธิต เทอดเกียรติกุล
วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ
กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
บรรยายเรื่อง นโยบายการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม

เอกสารบรรยายการฝึกอบรม

⇒  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs)
⇒  อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
⇒  แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมหล่อหลอมเศษโลหะ
⇒  นโยบายการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.