Category: การพัฒนาองค์กร

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ณ สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570)

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ …

Continue reading

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566

การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปร …

Continue reading

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566

“สาระน่ารู้ … สู้ทุจริต” ตอนที่ 2 “รับสินบน ทางเดินสู่ประตูคุก”

💢 กิจกรรมออนไลน์ “สาระน่ารู้ … สู้ทุจริต” 💢 …

Continue reading

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570)

Download

“สาระน่ารู้ … สู้ทุจริต” ตอนที่ 1 “การรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐเป็นสาเหตุหนึ่งของประโยชน์ทับซ้อน”

💢 กิจกรรมออนไลน์ “สาระน่ารู้ … สู้ทุจริต” 💢 …

Continue reading