Author's posts

km กบอ.2565

km กนอ 2565

วิดีโอผลิตภัณฑ์ต่อยอดที่ได้จากแร่โพแทชและเกลือหิน &nbsp …

Continue reading

km กบส.2565

 

KM กวบ พฤษภาคม 2565

✅ เทคโนโลยีสมัยใหม่กับภารกิจการกำกับดูแลการประกอบการอุต …

Continue reading

Data governance

video  

km.เดือนเมษายน 2565

องค์ความรู้จาก​ สล.

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” ก …

Continue reading

KM 2565

ธุรกิจกับสิทธิมนุษชน

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน