Author's posts

แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

กม. ขอเชิญร่วมกิจกรรม KM โดยการแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยว …

Continue reading

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในยุค New normal

เพื่อเป็นการ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม เรามาเรียนรู้เกี …

Continue reading

ประมวลจริยธรรม

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมา …

Continue reading

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ

📣📣เพื่อให้ชาว กพร. ทุกท่าน ทราบถึงหลักเกณฑ์ของประสบการณ …

Continue reading

คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

คู่มือ COI 2564

คู่มือการประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่

คู่มือ No Gift Policy

ข้อห้ามตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริต พ.ศ. 2561

                …

Continue reading

การรับสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจ …

Continue reading

“สารบรรณเดอะมูฟวี่ ตอน หนังสือราชการง่ายนิดเดียว”

https://youtu.be/rpRoCsPYRGo

    

“โครงการขุมเหมืองแก้ภัยแล้ง”