มิ.ย. 13

การมอบประกาศนียบัตรยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างที่ดี

          📣📣📣 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการมอบประกาศนียบัตรยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยแบ่งเป็นการยกย่อง เชิดชู ประเภทบุคลากร คือ ดร.ธารกมล ถาวรพานิช ตำแหน่งวิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ และการยกย่อง เชิดชู ประเภทหน่วยงาน คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งถือเป็นการยกย่อง เชิดชูบุคลากรและหน่วยงานภายในที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.