ธ.ค. 20

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดําเนินงานภายใต้กรอบนโยบายระดับชาติ

          📢 เมื่อวันนี้ 16 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแผนการดําเนินงานภายใต้กรอบนโยบายระดับชาติสําหรับการควบคุมสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากแหล่งกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ และร่วมรับฟังการบรรยายจาก ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในหัวข้อเรื่อง กรอบนโยบายระดับชาติสําหรับการควบคุมสารไดออกซินและฟิวแรนจากแหล่งกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะตามข้อตกลงของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ปี 2564-2573 โดยมี ดร.ธารกมล ถาวรพานิช หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมโลหการ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกมลมาศ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.