ก.ย. 29

กพร. เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบจากเหมืองแร่ สู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งอนาคต

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดสัมมนาฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต “การพัฒนาวัตถุดิบจากเหมืองแร่โพแทช
และเกลือหินสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งอนาคต” เพื่อผลักดันวัตถุดิบจากเหมืองแร่ภายในประเทศ
สำหรับผลิตเป็นแบตเตอรี่ทางเลือก

          📣📣 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง “การพัฒนาวัตถุดิบจากเหมืองแร่โพแทช และเกลือหินสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งอนาคต” ว่า กรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ เนื่องจากวัตถุดิบถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักของ คือ อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่แห่งอนาคต เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกมีความตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ แบตเตอรี่ ซึ่งคิดเป็นต้นทุนหลักประมาณ 40% ของรถยนต์ไฟฟ้า และมีผลต่อการพัฒนาของยานยนต์ไฟฟ้ามากที่สุด

          〉〉〉〉〉 อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ยังมีข้อจำกัดในด้านเทคโนโลยีการผลิตและวัตถุดิบซึ่งต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงได้ริเริ่มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ทางเลือกโดยใช้วัตถุดิบชนิดอื่น ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า มีวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโลหะลิเทียมและมีศักยภาพสามารถนำมาผลิตเป็นแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ คือ โพแทชเซียมและโซเดียม ที่มีอยู่ในแร่โพแทชและเกลือหิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่มากในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคอีสาน ดังนั้น กรมฯ จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาวัตถุดิบภายในประเทศจากเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน เพื่อผลิตเป็นแบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออนและแบตเตอรี่ชนิดไอออนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งหากสามารถต่อยอดให้เกิดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ในอนาคต ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และช่วยให้ประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ซื้อหรือผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ไปเป็นผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบได้ด้วยตนเอง ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมไทยได้อีกด้วย

        💻💻  สำหรับการสัมมนาฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง “นโยบายการส่งเสริมด้านวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของกระทรวงอุตสาหกรรม” รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่แห่งอนาคตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทรศัพท์ 02 202 3901

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.