พ.ย. 02

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2020: Today for Tomorrow

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จัดงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ และสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะมีการลงทุนคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 560 ล้านบาท

          วันนี้ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.20 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2020: Today for Tomorrow ภายใต้โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain Through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities โดยมี นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้บริหาร กพร. ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้มี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ให้เกียรติเข้าร่วมงานฯ ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 
          ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีลงนามในสัญญารับการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่าง UNIDO และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทาทาสตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด และบริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด อีกทั้ง ยังมีการรับสมัครโรงงานที่ต้องการเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน: Today for Tomorrow”  โดย ดร.อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ดำเนินรายการ  คุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ พิธีกรรายโทรทัศน์ “กบนอกกะลา”  การแสดงตัวอย่างการใช้ BAT/BEP ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “การจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน” รอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ ดร.อดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติมอบรางวัลแต่ผู้เข้าประกวดและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.