ต.ค. 22

กพร. ผลักดันสถานประกอบการยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ โดยได้จัดทำคู่มือการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร (Circular Economy Performance Assessment Guidebook) เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและยกระดับสู่องค์กรที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นเลิศ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการ Circular Economy พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาระบบการประเมินด้วยตนเอง (Circular Economy Performance Assessment System: CEPAS) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ทราบสถานะปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงแนวทางในการพัฒนา ด้วยการนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้วางแผนปรับปรุงองค์กร โดยสามารถเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการประเมินกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ ซึ่งคู่มือและระบบการประเมินดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้สถานประกอบการสามารถดำเนินการตามหลักการ Circular Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเกิดประโยชน์หลายประการ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างการเติบโตทางธุรกิจจากการใช้ประโยชน์กากของเสียและวัสดุเหลือใช้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร สร้างโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชน

– ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินฯ https://qrgo.page.link/rs8bv

– เข้าสู่ระบบการประเมินฯ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cepas.dpim.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
โทรศัพท์ 0 2202 3904

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.