ก.พ. 27

การประชุมสามัญประจำปี 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยมี นายอดิทัต วะสีนนท์  รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุม และนายสกล อนันต์วณิชย์ชา ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บรรยายในหัวข้อ “Circular Economy กับการขับเคลื่อนของ กพร.”

          ซึ่งในวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนของ อก. 3 ด้าน ดังนี้
          – การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          – การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม/ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเหลือ
          – การส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจ

          อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากแนวทางการขับเคลื่อนของ กพร. กำหนดแผนการขับเคลื่อนด้าน CE กับผู้ประกอบการ เช่น
          – เสริมจุดแข็งของ กพร. ในการสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ
          – ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำหลักการ CE ไปใช้ในองค์กร ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาแบบประเมินและนำไปทดลอง                ใช้ในโรงงานนำร่อง
          – วิจัย (เทคโนโลยีรีไซเคืล/วัสดุทดแทน) – ถ่ายทอด (องค์ความรู้) – ผลักดัน (เชืงพาณิชย์)

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.