มิ.ย. 25

การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC)

             กพร. ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ดำเนินโครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะให้มีประสิทธิภาพ

             กพร.ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ดำเนินโครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce UPOPs Releases from Recycling Facilities เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการลดมลภาวะทางอากาศจากโรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษที่ตกค้างยาวนานซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่จงใจ หรือ UPOPs (Unintended Persistent Organic Pollutants) เช่น สารไดออกซิน และฟิวเรน ภายใต้การสนันสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment FacilityGEF)และหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย จำนวน 7 ราย ในวงเงินกว่า 1,250 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี

             การดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนากฎระเบียบ เพื่อกำหนดนโยบายและกฎหมายสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาสต๊อกโฮมว่าด้วยวิธีการจัดการรีไซเคิลโลหะอย่างเหมาะสม 2) การพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ UPOPs ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3) การพัฒนาโรงงาน เพื่อสาธิตการใช้แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) ในโรงงานหลอมเศษโลหะต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อลดการปลดปล่อย UPOPs ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering CommitteePSC) จึงได้จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโพแทช ชั้น ๒ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีนายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อดำเนินการสรรหาที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการตามขอบเขตงานทั้ง 3 องค์ประกอบดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการที่สอดรับกันทั้ง 3 ส่วน โดยการทำงานในส่วนแรกจะเริ่มต้นจากการจัดทำฐานข้อมูลหลายมิติในการรีไซเคิลเศษโลหะที่จะเป็นเครื่องมือใหม่สำหรับผู้กำหนดนโยบาย ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ UPOPs ให้กับประชาชนทั่วไป และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน BAT/BEP ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.