พ.ย. 19

โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEPฯ

             กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จัดพิธีเปิดโครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรม    พื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “Circular Economy ในภาคอุตสาหกรรม” และมีการลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ UNIDO และหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการจากภาครัฐและภาคเอกชน และการเสวนาเรื่อง “ทิศทางอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะไทยในยุค ๔.๐” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เข้าร่วมเสวนาอาทิ นางสุนีย์ ปิยะพันธุ์พงศ์ นายกสมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย)  นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  นายประวิทย์  หอรุ่งเรือง  รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และ ดร.อุมา วิรัตน์สกุลชัย          ผู้เชี่ยวชาญด้าน Industrial Symbiosis, UNIDO  

นายสกล  อนันต์วณิชย์ชา
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กล่าวรายการพิธีเปิดโครงการ

นายวิษณุ  ทับเที่ยง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประธานในพิธีพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ

Mr.Stein R. Hansen
ผู้อำนวยการเขตและผู้แทนถาวร UNIDO
ประจำภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิค

การลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการระหว่าง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กับหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการจากภาครัฐและเอกชน

Dr. Carmela Centeno
ผู้จัดการโครงการและผู้แทน UNIDO สำนักงานใหญ่
บรรยายเรื่อง The Stockholm Convention and UNIDO
BAT/BEP Program

ดร.กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน
บรรยายเรื่อง ความเป็นมาและรายละเอียดโครงการ

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.