มิ.ย. 20

ประชุมรายงานผลความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลฯ จังหวัดลำพูน

         กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดลำพูน) จัดประชุมรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวกับผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเสียที่มีศักยภาพในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะ จำนวน 3  โรงงาน  ได้แก่  1. บจก. อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์)  2. บจก. มูราตะอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  และ 3. บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท  ระหว่างวันที่
20 – 21 มิถุนายน 2561 ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  จังหวัดลำพูน

           พร้อมกันนี้ กพร. และที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการรีไซเคิลของเสียหรือผลพลอยได้
(By-product) ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มเติมอีก 13 โรงงาน โดยผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้นำตัวอย่างของเสียหรือ By-product  อาทิ กากตะกอนจากระบบน้ำเสียที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ  เศษและผงแม่เหล็กกำลังสูง  เศษ IC carrier tape  ฯลฯ  ให้ กพร.  เพื่อนำไปศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมต่อไป

 

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.