Author's posts

ธ.ค. 03

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่มโรงหลอมเศษโลหะและโรงงานปลายน้ำ

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับอง …

Continue reading »

ธ.ค. 02

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่มผู้รวบรวมและคัดแยกเศษขยะ

          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับอง …

Continue reading »

พ.ย. 18

กพร. โดย กนอ. ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโรงงานที่สมัครเข้าร่วมรับการสนับสนุนการลงทุน

          เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.3 …

Continue reading »

พ.ย. 02

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2020: Today for Tomorrow

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสา …

Continue reading »

พ.ย. 02

กพร. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          วันนี้ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ …

Continue reading »