โครงสร้าง


นายสกล  อนันต์วณิชย์ชา
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสหากรรมต่อเนื่อง
การจัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม ดังนี้
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสุนันทา  สันทัดการ   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์   0 2202 3693  0 2202 3906
โทรสาร   0 2202 3906
E-Mail : sunanta603166@gmail.com

หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมแร่
นายบวรวิทย์  อัครจันทโชติ  ตำแหน่ง วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์    0 2202 3558
โทรสาร    0 2202 3558
E-Mail    borwornwit@dpim.go.th

หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมโลหการ
นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์เณร ตำแหน่ง วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์    0 2202 3608
โทรสาร    0 2202 3609
E-Mail   chaveewan@dpim.go.th

หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมรีไซเคิล
นายธีรวุธ ตันนุกิจ  ตำแหน่ง วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์   0 2202 3616
โทรสาร    0 2202 3897
E-Mail   teerawut@dpim.go.th

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และตรวจสอบ
นางสาววรางค์  จินดานุภาพ  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์    0 2464 2053
โทรสาร   0 2464 2054
E-Mail : warang@dpim.go.th

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน
นายกิตติพันธ์ุ  บางยี่ขัน  ตำแหน่ง วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0 2202 3901-2
โทรสาร : 0 2202 3906
E-Mail : kittiphanb@dpim.go.th

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจ
นางสลิลา  ยรรยงสวัสดิ์  ตำแหน่ง วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์    0 2202 3904
โทรสาร    0 2202 3906
E-Mail    slila@dpim.go.th