โครงสร้าง กนอ.


นายธีรวุธ  ตันนุกิจ
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสหากรรมต่อเนื่อง

การจัดแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม ดังนี้

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวพนอรัตน์  ธนะรักษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์   0 2430 6842 ต่อ 4201
E-Mail : 

หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมรีไซเคิล
นางสาวนันท์  บุญยฉัตร
วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์   0 2430 6842 ต่อ 4211
E-Mail :

หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมแร่
นายกิตติ  ชัยวิรัช
วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ
โทรศัพท์    0 2430 6842 ต่อ 4221
E-Mail :

หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมโลหการ
นางสาวธารกมล  ถาวรพานิช
วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์    0 2430 6842 ต่อ 4231
E-Mail :

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และัตรวจสอบ
นางนุชนาท  นาคำ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์    0 2430 6842 ต่อ 4251
E-Mail :

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจ
นายสาธิต  เทอดเกียรติกุล
วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์    0 2430 6842 ต่อ 4241
E-Mail :

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน
นายชาคริต  สุขเจริญ
วิศวกรโลหการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0 2430 6842 ต่อ 4261
E-Mail :