การฝึกอบรม

ตารางฝึกอบรม

ครั้งที่ กำหนดเวลา การฝึกอบรม สถานที่ เป้าหมาย ดาวน์โหลด
ว/ด/ป เวลา เอกสารอบรม ใบสมัคร
QR Code
.
1
21 สิงหาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
เรื่อง แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ในอุตสาหกรรมหล่อหลอมเศษโลหะ
ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรม เดอะ สุโกศลกรุงเทพฯ
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนที่สนใจ
.
2
16 พฤษภาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
เรื่อง “U-POPs และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะ”
โรงแรม เดอะ  สุโกศลกรุงเทพฯ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหลอมเศษโลหะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ราย