การฝึกอบรม

ตารางฝึกอบรม

ลำดับที่
กำหนดเวลา
การฝึกอบรม/
งานสัมมนา
สถานที่
เป้าหมาย
ดาวน์โหลด
ว/ด/ป
เวลา
กำหนดการอบรม
ใบสมัคร
QR Code
23
วันอังคารที่ 25 ก.ค. 2566
09.00 – 16.45
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีและทองแดง (ฝุ่นหนัก) ที่เกิดจากอุตสาหกรรมหลอมหล่อทองเหลืองโดยการผลิตเป็นทองแดงบริสุทธิ์และสังกะสีออกไซด์”
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ภาครัฐ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และผู้ที่สนใจ
22
– 10 พ.ค. 2566
– 16 พ.ค. 2566
 08.30-16.30 น.
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
“Fast Track สู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล” และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
“พัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล (Recycle/Upcycle) เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain)”
– โรงแรมนิกโก้ อมตะซิตี้ จ.ชลบุรี
– โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง
ภาครัฐ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และผู้ที่สนใจ
21
 25 เม.ย. 2566
08.30-13.00 น.
งานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล e-Services นวัตกรรมวัตถุดิบและเทคโนโลยีรีไซเคิล สะดวก ครบ จบในที่เดียว
โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
หน่วยภายใน กพร.
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และผู้ที่สนใจ
20
 2566
 10.00-17.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตรเข้มข้น “ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซีซั่น 2” (Practical Training Course “Design 4 Circular Economy” : Season 2)
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Webex
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และผู้ที่สนใจ
19
 2564
 08.00 – 16.00 น
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 19 การใช้เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติของ BET/BEP (สำหรับกระบวนการที่ใช้ความร้อน การบำบัดมลพิษ)
โรงงานหลอมเศษโลหะ
 18
2564
08.00 – 16.00 น
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 18 การใช้เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติของ ฺBET/BEP เพื่อปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ
โรงงานหลอมเศษโลหะ
 17
2564
08.00 – 16.00 น
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 17 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
กลุ่มโรงงานปลายน้ำ
16
2564
08.00 – 16.00 น
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 16 การประมาณค่าโดยชุดเครื่องมือสำหรับคำนวณปริมาณ U-POPs การติดตามตรวจสอบและการวิเคราะห์
กลุ่มโรงงานปลายน้ำ
15
2564
08.00 – 16.00 น
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 15 เทคโนโลยี BET/BEP สำหรับการบำบัดมลพิษ หลักการและการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ
กลุ่มโรงงานปลายน้ำ
14
2564
08.00 – 16.00 น
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 14 กลวิธีในการนำ BET/BEP ไปใช้ในอุตสาหกรรมโลหะขั้นทุติยภูมิ (มาตรการหลักและมาตรการรอง)
กลุ่มโรงงานปลายน้ำ
13
2564
08.00 – 16.00 น
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 13 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ
กลุ่มโรงงานปลายน้ำ
12
2564
08.00 – 16.00 น
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 12 แหล่งกำเนิด การก่อรูป ความเป็นพิษและการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยางนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจจากอุตสาหกรรมโลหะการ
กลุ่มโรงงานปลายน้ำ
11
2564
08.00 – 16.00 น
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 11 การผลิตโลหะอย่างยั่งยืน (การจัดการสิ่งแวดล้อม และ BAT/BEP)
กลุ่มโรงงานปลายน้ำ
10
2564
08.00 – 16.00 น
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 10 กรณีศึกษา: การนำ BAT/BEP ไปใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล
ผู้รวบรวม คัดแยกและผู้ค้าเศษโลหะ
9
2564
08.00 – 16.00 น
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 9 มาตรการ BAT/BEP สำหรับการจัดการเศษโลหะ ซึ่งได้แก่ การรวบรวม การเก็บรักษา การคัดแยก และการปรับปรุงคุณภาพเศษโลหะ
ผู้รวบรวม คัดแยกและผู้ค้าเศษโลหะ
8
2564
08.00 – 16.00 น.
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 8 แหล่งกำเนิน การก่อรูป ความเป็นพิษและการปลดปล่อยสารมลพิษ ที่ตกค้างยาวนานประเภท ปลดปล่อยโดยไม่จงใจจากกลุ่มผู้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล
ผู้รวบรวม คัดแยกและผู้ค้าเศษโลหะ
7
2564
08.00 – 16.00 น.
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 7 การจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล
ผู้รวบรวม คัดแยกและผู้ค้าเศษโลหะ
6
2564
08.00 – 16.00 น.
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจและอนุสัญญาสตอกโฮล์ม
ผู้รวบรวม คัดแยกและผู้ค้าเศษโลหะ
5
2564
08.00 – 16.00 น.
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 5 เทคนิคการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารมลพิษ
บุคลากรภาครัฐ นักวิชาการ
4
2564
08.00 – 16.00 น.
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 4 การจัดการกับ U-POPs ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ 
บุคลากรภาครัฐ นักวิชาการ
3
2564
08.00 – 16.00 น.
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 3 อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะกับการปลดปล่อย U-POPs
บุคลากรภาครัฐ นักวิชาการ
2
2564
08.00 – 16.00 น.
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 2 นโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับ
บุคลากรภาครัฐ นักวิชาการ
1
2564
08.00 – 16.00 น.
การฝึกอบรมชุดวิชาที่ 1 สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปอดปล่อยโดยไม่จงใจ
บุคลากรภาครัฐ นักวิชาการ