ประโยชน์ของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

ประโยชน์ของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

          เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต เพื่อให้เกิดการแข่งขันของ ภาคอุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีที่ทำ ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ประโยชน์อย่างมากมายทั้งภาคอุตสาหกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
          1. ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากการใช้ทรัพยากรต่างๆ ลดลง ได้แก่ นํ้า วัตถุดิบ พลังงาน (ไฟฟ้า นํ้ามันเชื้อเพลิง) เป็นผลให้มีการลดของเสีย (นํ้าเสีย กากของแข็ง อากาศเสีย) รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการบำ บัดนํ้าเสีย
          2. เพิ่มศักยภาพการผลิต หมายถึง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพิ่มคุณภาพและปริมาณสินค้าที่ออกจำหน่ายและบริการ
3. พัฒนาองค์กร เกิดการบริหารงานอย่างเป็นระบบภาพพจน์ภายในโรงงานดีขึ้น
4. เพิ่มความสัมพันธ์ของพนักงาน หน่วยงานราชการ และชุมนุมใกล้เคียง
5. แบ่งเบาภาระภาครัฐในการตรวจสอบติดตาม
          6. เป็นการอนุรักษ์ทรัพย์ธรรมชาติ เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหลังจากไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซํ้าได้อีกต่อไปแล้วก็ทำการบำบัดให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติดังเดิม
7. พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ