การสัมมนา

ตารางการสัมมนา

 -0
ครั้งที่
กำหนดเวลา
 -0
การสัมมนา
 -0
กลุ่มเป้าหมาย
 -0
สถานที่
ดาวน์โหลด
วัน/เดือน/ปี
เวลา
เอกสารสัมมนา
ใบสมัคร QR Code
1
12 มิ.ย. 2562
09.00 – 16.30 น.
งานสัมมนาเรื่อง Innovation in Raw Materials Conference 2019 : Circular Economy
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแร่ โลหะ และการใช้วัสดุทดแทน/รีไซเคิล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ