กฎหมายน่ารู้

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุง :  29/09/2560
ดาวร์โหลด     :    
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่ พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุง :  29/09/2560
ดาวน์โหลด    :    
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุง :  29/09/2560
ดาวน์โหลด    :   
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกอบโลหกรรมที่อยู่ในความควบคุม พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุง :  29/09/2560
ดาวน์โหลด    :    

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่
และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2561
วันที่ปรับปรุง : 18/01/2561
ดาวน์โหลด    :   
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการแต่งแร่
พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุง : 29/09/2560
ดาวน์โหลด    :   
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบ
โลหกรรม พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุง : 29/09/2560
ดาวน์โหลด    :   
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ตะกรันจากการประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560
วันที่ปรับปรุง : 29/09/2560
ดาวน์โหลด    :   
การขออนุญาตประกอบโลหกรรม
หนังสือแต่งตั้งยินยอมการเป็นวิศวกรควบคุมการประกอบการโลหกรรม
วันที่ปรับปรุง : 16/03/2553
ดาวน์โหลด    :    
บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม
วันที่ปรับปรุง : 16/03/2553
ดาวน์โหลด    :