Category: ไม่มีหมวดหมู่

เทคโนโลยีการแต่งแร่ภายใต้การดำเนินงานของ กนอ.

KM “สล.”

https://youtu.be/rpRoCsPYRGo

3 ขั้นตอน การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำ …

Continue reading

“สารบรรณเดอะมูฟวี่ ตอน หนังสือราชการง่ายนิดเดียว”

https://youtu.be/rpRoCsPYRGo

    

KM หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่

 

KM “3 ขั้นตอน การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ”

 

กิจกรรมเดือนเมษายน

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2564