แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

กม. ขอเชิญร่วมกิจกรรม KM โดยการแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับ

📚⚖️”แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ”⚖️📚

กระบวนงานสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องมีกรอบและแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  กม. จึงขอนำเสนอการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้มีความชัดเจนเพียงพอต่อการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงาน โดยอาศัยหลักความคุ้มค่า โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทำการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.