ข้อมูลข่าวสาร

รายงานการสำรวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองคำ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  จังหวัดพิจิตร

       

 

กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากแร่ทองคำ

       

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ