ค้นหา

 

LOGIN
ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เพิ่มเติมครั้งที่ ประกาศวันที่ วันที่หมดอายุ ไฟล์ประกาศ หมายเหตุ
1 อผ. 85 นายสุเทพ   ศรีสุข นักธรณีวิทยา 39 29-8-2562 25-8-2567
2 อพ. 1 นายปริญญา   พัฒนเดช วิศวกรเหมืองแร่ 0 23-3-2563 ตลอดชีพ
3 อพ. 2 นายสุพัฒน์สิน   คู่อรุณ วิศวกรเหมืองแร่ 0 23-3-2563 ตลอดชีพ
4 อพ. 3 นายนิติ   สุริยะศิริ นักธรณีวิทยา 0 23-3-2563 ตลอดชีพ
5 อพ. 4 นายสมหวัง   วิทยาปัญญานนท์ วิศวกรเหมืองแร่ 0 23-3-2563 ตลอดชีพ
6 อพ. 5 นายสงวน   ชูช้าง นักธรณีวิทยา 0 23-3-2563 ตลอดชีพ
7 อพ. 6 นายธิบดี   สุขโฮก นักธรณีวิทยา 0 23-3-2563 ตลอดชีพ
8 อพ. 7 นายเจษฎา   สวามิภักดิ์ วิศวกรเหมืองแร่ 0 23-3-2563 ตลอดชีพ
9 อพ. 8 นายนพดล   ทิพย์โพธิ์ นักธรณีวิทยา 1 3-7-2563 ตลอดชีพ
10 อพ. 9 นายอดิศักดิ์   บุญบาตร วิศวกรเหมืองแร่ 1 3-7-2563 ตลอดชีพ
11 อพ. 10 นายจำรัส   แสงศรีจันทร์ นักธรณีวิทยา 2 24-7-2563 ตลอดชีพ
12 อพ. 11 นายสุรชาติ   หมุนสมัย นักธรณีวิทยา 2 24-7-2563 ตลอดชีพ
13 อพ. 12 นายภูริวิทย์   สังข์ศิริ นักธรณีวิทยา 2 24-7-2563 ตลอดชีพ
14 อพ. 13 นายสมพล   มหาพรหม นักธรณีวิทยา 3 29-9-2563 ตลอดชีพ
15 อพ. 14 นายณัฐพงศ์   เพ็งเมืองนนท์ นักธรณีวิทยา 3 29-9-2563 ตลอดชีพ
16 อพ. 15 นายกฤษณพงษ์   ตติรังสรรค์สุข วิศวกรเหมืองแร่ 3 29-9-2563 ตลอดชีพ
17 อพ. 16 นายหาญ   โจ้นทาวงศ์ นักธรณีวิทยา 3 29-9-2563 ตลอดชีพ
18 อพ. 17 นายศักดา   ริดเกาะ นักธรณีวิทยา 4 13-11-2563 ตลอดชีพ
19 อพ. 18 นายจีรเดช   คชสาร นักธรณีวิทยา 4 13-11-2563 ตลอดชีพ
20 อพ. 19 นายอนุวัฒน์   กาญจนะโภคิน นักธรณีวิทยา 4 13-11-2563 ตลอดชีพ
21 อพ. 20 นายวิศรุต   วิจิตรวิริยะกุล นักธรณีวิทยา 4 13-11-2563 ตลอดชีพ
22 อพ. 21 นายเอกวิทย์   วัฒนวงศ์สุโข นักธรณีวิทยา 4 13-11-2563 ตลอดชีพ
23 อพ. 22 นายเอกราช   นันตา นักธรณีวิทยา 4 13-11-2563 ตลอดชีพ
24 อพ. 23 นายสิทธิชัย   เศิกภูเขียว นักธรณีวิทยา 6 20-1-2563 ตลอดชีพ
25 อพ. 24 นายณัฐ   สุขสงวน วิศวกรเหมืองแร่ 5 8-1-2563 ตลอดชีพ
ค้นพบ 94 รายการ

Total 94 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>