ก.ย. 01

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม

          📣📣 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2021: One future together ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน (Green Scrap Metal Thailand) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) โดยมีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะของไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลเศษโลหะตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้เก็บรวบรวมเศษโลหะใช้แล้ว โรงงานหลอมเศษโลหะ และโรงงานอุตสาหกรรมปลายน้ำ รวมถึงการสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งตรงตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมตามหลัก BCG อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยกระทรวงฯ กำหนดเป้าหมายหลัก 4 ด้าน คือ สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทางสังคม สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน
                      สำหรับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand ครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในขณะนี้ ทำให้กระทรวงฯ ได้ปรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด โดยวันแรกจะมีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศประเภท U-POPs เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Available Technique/ Best Environmental Practice) เพื่อปรับปรุงการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาจากโรงงานต้นแบบ และมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน โดยวิทยากรจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ตั้งแต่กลุ่มผู้ประกอบการรวบรวมและคัดแยกเศษโลหะ กลุ่มโรงงานหลอมเศษโลหะที่มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแทนภาคประชาชนและสื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยกระตุ้นการปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสารมลพิษที่อาจปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธนิทรรศการผ่านระบบออนไลน์ โดยหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10 แห่ง ซึ่งแม้ว่าการจัดงานในปีนี้จะเป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์แต่ก็มีผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 250 ราย
            💻💻 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน สามารถเข้ามาเยี่ยมชม ติดตามข่าวสาร และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้ที่ www.GreenScarpMetalThailand.com หรือกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทร. 0 2202 3901

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.