รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์

อาคารโลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgy Building)

ลำดับ
รหัสอุปกรณ์
เครื่องจักร
จำนวน
รายละเอียดเครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร
คู่มือ
การใช้งาน
 1
 PP
PORTABLE PUMP
 เครื่อง
ชนิด  :   –
ยี่ห้อ  :
รุ่น  :   –
..
ขนาด/ความจุ    –
.
วัสดุ/ข้อมูลจำเพาะ  :