ตารางการฝึกอบรมปี 2563

การฝึกอบรมปี 2563

ครั้งที่
กำหนดเวลา
การฝึกอบรม
สถานที่
เป้าหมาย
ดาวน์โหลด
ว/ด/ป
เวลา
กำหนดการอบรม
ใบสมัคร
QR Code
5
18 ธ.ค. 2563
 08.30 – 12.30 น.
 การฝึกอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 ผู้ประกอบการที่สนใจ
4
17 ธ.ค. 2563
08.30 – 16.00 น.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล โครงการส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม และราชบุรี
ห้องออโรร่า เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประกอบการนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
3
15 ธ.ค. 2563
08.30 – 16.00 น.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล โครงการส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม และราชบุรี
ห้องเจดีย์ ๒ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวาราวดี จังหวัดนครปฐม
ผู้ประกอบการนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
2
3-4 ธ.ค. 2563
08.30 – 16.30 น.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล โครงการส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา และขอนแก่น
ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ประกอบการนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
1
2-3 ธ.ค. 2563
08.30 – 16.30 น.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้สำหรับกลุ่มผู้รวบรวมและคัดแยกเศษขยะ และกลุ่มโรงหลอมเศษโลหะและโรงงานปลายน้ำ ร่วมถึงบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะตลอดทั้งโซ่อุปทานได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain Through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities
ห้องประชุุมชั้น 9 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเพทฯ
ผู้ประกอบ